Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
20 mai 2001 7 20 /05 /mai /2001 01:00

21 janvier 2013


Transmis par Christina Moreira


 

20090113_boicot.israel.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO 


Manifesto dos Sindicatos de Galiza en apoio á campaña mundial Boicot, Desinvestimentos e Sancións (BDS) a Israel


 

 

 

En palabras de Nelson Mandela, a xustiza para o pobo palestino converteuse  no “meirande caso moral do noso tempo”. O brutal asedio de Israel a Gaza representa hoxe a máis crítica e urxente de todas as inxustizas israelís contra o pobo palestino que se manifesta en forma de innumerábeis violacións aos Dereitos Humanos e o Dereito Internacional Humanitario.


A sociedade civil palestina, a través do Comité Nacional Palestino (CNP) da campaña de Boicot, Desinvestimentos e Sancións, convocou a todas as persoas de conciencia e ás organizacións da sociedade civil de todo o mundo, a impulsar a campaña de BDS contra Israel. Inspirada na campaña de boicot contra o apartheid sudafricano, esta iniciativa está considerada como o medio máis efectivo de acabar coa ocupación colonial e o apartheid en Palestina e cargar a Israel coa súa responsabilidade ante o dereito internacional na procura dunha paz xusta.  

A Campaña BDS é unha iniciativa pacífica liderada desde 2005 por organizacións da sociedade civil, partidos políticos e sindicatos que representan a poboación palestina, e que está apoiada por unha rede mundial de entidades que compoñen o movemento de solidariedade co pobo palestino.


A Campaña BDS fai un chamamento mundial a establecer medidas de presión contra Israel e evitar as relacións económicas, políticas e empresariais cun Estado que vulnera o Dereito Internacional e incumpre as resolucións da ONU. Esta iniciativa cívica é máis necesaria, se cadra, dada a actitude da Unión Europea e os seus estados membros, que permanecen impasíbeis ante a reiterada vulneración dos dereitos humanos, cívicos e políticos da poboación árabe de Palestina.


Por iso, a campaña BDS demanda ao mundo enteiro que boicotee a Israel, as súas institucións e as súas empresas, e tamén que retire os seus investimentos nas empresas que se benefician da ocupación ou da negación dos dereitos da poboación refuxiada. 

Dado que todas as formas de intervención internacional fracasaron até o momento no seu intento de lograr que Israel cumpra coa lexislación internacional ou que poña fin á represión sobre os palestinos, represión que se manifesta de moi diversas maneiras (asedios, asasinatos indiscriminados, destrución intencionada e o racista muro colonial, etc.).


Os sindicatos abaixo asinantes facemos pública a nosa adhesión á Campaña BDS (Boicot, Desinvestimentos e Sancións) contra o Estado de Israel, e comprométense a non colaborar coa política de apartheid en Palestina e a ocupación ilegal nos seus territorios.


Así mesmo, comprometémonos a denunciar publicamente a todas aquelas institucións e empresas galega que nas súas actuacións antepoñan intereses económicos, políticos ou doutra índole aos dereitos do pobo palestino e colaboren ou lexitimen coa ocupación colonial de Palestina.


Finalmente, os sindicatos asinantes deste manifesto decidimos adherirnos a esta campaña porque se basea na defensa dos Dereitos Humanos como universais, indivisíbeis e interdependentes (artigo 30 da súa declaración) e constitúe un medio cívico para cambiar situacións de inxustiza e violencia institucional e avanzar cara á xustiza e a paz. Consideramos ademais unha ferramenta lexítima o impulsar, na medida das nosas posibilidades, a Campaña Global de Boicot, Desinvestimentos e Sancións contra o Estado de Israel, ata que cumpra o dereito internacional que lle compete en canto a : 

 • Finalización da ocupación militar de Palestina. 
 • Paralización e destrución do muro de Cisxordania. 
 • Fin do sistema de discriminación racial. 
 • Levantamento total e definitivo do bloqueo a Gaza. 
 • Recoñecemento do dereito ao retorno para as persoas refuxiadas. 

Galiza, a 8 de xaneiro de 2013. 

ASINAN 

UGT – Unión General de Trabajadores 

CCOO – Comisións Obreiras de Galicia 

CIG – Confederación Intersindical Galega 

CNT – Central Nacional de Traballadores

CUT – Confederación Unitaria de Traballadores

 

Logo.png

Voir : http://www.bds-galiza.org/2013/01/14/o-sindicato-steg-unese-ao-manifesto-polo-boicote-a-israel/

 

---------------------------------------------------------------

 

130109_engorda.jpg

 

--------------------------------------------------------------

 

MANIFESTE  


Manifeste des Syndicats de la Galice en soutien à la campagne mondiale Boycott, désinvestissement et Sanctions (BDS) à l’encontre d’Israël


Pour reprendre les mots de Nelson Mandela, la justice pour le peuple palestinien est devenue « la plus grande question morale de notre temps ».Le siège brutal infligé par  Israël à Gaza représente aujourd’hui la critique la plus urgente parmi toutes les injustices israéliennes faites au peuple palestinien qui se manifeste sous forme d’innombrables violations des Droits Humains et du Droit International Humanitaire.


La société civile palestinienne, par l’intermédiaire du Comité National Palestinien (CNP) de la campagne de Boycott, Désinvestissements et Sanctions, a appelé toutes les personnes de conscience et les organisations de la société civile du monde entier à mettre en œuvre la campagne de BDS contre Israël. S’inspirant de la campagne de boycott contre l’apartheid en Afrique du Sud, cette initiative est considérée comme le moyen le plus efficace d’en finir avec l’occupation coloniale et l’apartheid en Palestine et d’Israël devant ses responsabilités vis-à-vis du droit international, en vue de rechercher une paix juste. 


La campagne BDS est une initiative pacifique conduite depuis  2005 par des organisations appartenant à la société civile, des partis politiques et des syndicats qui représentent la population palestinienne, et qui est appuyée par un réseau mondial d’entités qui composent le mouvement de solidarité envers le peuple palestinien.


La Campagne BDS lance un appel mondial pour la mise en place de mesures de pression contre Israël et afin d’éviter les relations économiques, politiques et entrepreneuriales avec un État qui porte atteinte au Droit International et enfreint les résolutions de l’ONU. Cette initiative civique est d’autant plus nécessaire au vu de l’attitude de l’Union Européenne et ses états membres qui restent impassibles devant la violation systématique des droits humains, civiques et politiques de la population arabe de Palestine.


C’est pourquoi la campagne BDS demande au monde entier de boycotter Israël, ses institutions et ses entreprises, et de retirer ses investissements dans les entreprises qui tirent profit de l’occupation ou de la négation des droits de la population réfugiée.

Étant donné que toutes les formes d’intervention internationale ont échoué dans leurs tentatives visant à faire en sorte qu’Israël respecte la législation internationale ou mette fin à la répression des Palestiniens, une répression qui se traduit sous de multiples formes (sièges, assassinats indiscriminés, destruction intentionnelle et le mur raciste et colonial, etc.).


Nous, syndicats signataires, rendons publiques notre adhésion à la Campagne BDS (Boycott, Désinvestissements et Sanctions) contre l’État d’Israël, et nous nous engageons à ne pas collaborer avec la politique d’apartheid en Palestine et l’occupation illégale de ses territoires.


Par ailleurs, nous nous engageons à dénoncer publiquement toutes les institutions et entreprises galiciennes qui feront passer, dans leurs actions, leurs intérêts économiques politiques ou de quelque sorte que ce soit, avant les droits du peuple palestinien et qui collaboreront ou encore justifieront l’occupation coloniale de la Palestine.


Enfin, les syndicats signataires de ce manifeste, déclarent adhérer à cette campagne parce qu’elle est fondée sur la défense des Droits Humains universels, indivisibles et interdépendants (article 30 de la Déclaration) et parce qu’elle constitue un moyen civique pour changer des situations d’injustice et de violence institutionnelle et avancer vers la justice et la paix. De plus, nous tenons pour un outil légitime de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, la Campagne Globale de Boycott, Désinvestissements et Sanctions contre l’État d’Israël, jusqu’à ce que ce dernier respecte le droit international et fasse le nécessaire pour :

 • Mettre fin à l’occupation militaire de la Palestine.
 • Stopper et détruire le mur de Cisjordanie.
 • En finir avec le système de discrimination raciale.
 • Lever complètement et définitivement le blocus sur Gaza.
 • Reconnaître le droit au retour des personnes réfugiées.

Fait en Galice, le 8 janvier 2013.

SIGNATAIRES

UGT – Unión General de Trabajadores

CCOO – Comisións Obreiras de Galicia

CIG – Confederación Intersindical Galega

CNT – Central Nacional de Traballadores

CUT – Confederación Unitaria de Traballadores

 

 

-------------------------

 

 

http://www.bdsfrance.org/

 


 banniere.jpg

 

La campagne BDS : pourquoi ?

§  La campagne BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) a été lancée par la société civile palestinienne en 2005, suite à des dizaines d’années de lutte contre Israël et sa politique d’apartheid. Les Palestiniens font appel aux citoyens de conscience du monde, afin que prenne fin le plus long conflit de l’histoire récente, en leur demandant de boycotter tous les produits israéliens, mais aussi de pratiquer un boycott sportif, culturel et universitaire.

§  Ils nous demandent également de faire pression sur les entreprises étrangères, notamment européennes, afin qu’elles arrêtent leur collaboration avec cet Etat criminel.

§  Enfin, ils nous demandent de faire appliquer par nos Etats les sanctions qui auraient dû être appliquées depuis des dizaines d’années devant ce déni de droit intolérable. Il apparaît aujourd’hui que, loin des grands débats théoriques, la campagne BDS est une arme efficace pour faire plier Israël, d’autant que nous ne pouvons rien attendre de l’ONU ou de ce qu'il est convenu d'appeler "la communauté internationale".

 

 

 


 

Partager cet article

Repost 0
Published by partenia-au-dela-des-frontieres - dans Actions Europe
commenter cet article

commentaires

Présentation

 • : Le blog de partenia-au-dela-des-frontieres
 • Le blog de partenia-au-dela-des-frontieres
 • : Un espace pour échanger sur nos convictions parteniennes.
 • Contact

Texte Libre

Inscrivez-vous à la newsletter !

Vous inscrivez votre adresse électronique dans la case prévue à cet effet, ci dessous. Et vous recevez un mail à chaque nouvelle parution.

Recherche